Upravno vijeće Centra

Centrom za socijalnu skrb Opatija upravlja Upravno vijeće u sastavu od pet članova:

predsjednica Upravnog vijeća:

  • Zdenka Erjavec, dipl. soc. radnica

zamjenik predsjednice Upravnog Vijeća:

  • dr. Darko Ekl

članovi Upravnog vijeća:

  • Goran Crnković, prof.
  • Maja Sanković, mag. primar. obraz.
  • Ljiljana Kosanović, mag.soc.rada

Stručno vijeće Centra

Centar za socijalnu skrb Opatija ima Stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom, a čine ga svi stručni radnici Centra.

 

Radnici Centra

U Centru za socijalnu skrb Opatija zaposleno je ukupno 17,5 radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 12  stručnih radnika ,a 5,5 radnika obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove .

Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog, pravnik i socijalni pedagog. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.

Stručni radnici Centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

 

Financiranje

Centar za socijalnu skrb Opatija se financira sredstvima državnog  proračuna  iz kojeg se financiraju sva prava iz sustava socijalne skrbi te plaće djelatnika, a u proračunu Primorsko-goranske županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra, dok gradovi i općine financiraju pomoć za troškove stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi, te ostale materijalne naknade i usluge iz njihovih socijalnih programa propisanih odlukama o socijalnoj skrbi gradova i općina.

 

ORGANIZACIJA RADA CENTRA

RAVNATELJICA: Vlatka Marjanović- Petanjek, dipl.soc.radnica, tel.:051 703-058

Sadašnje unutrašnje ustrojstvo Centra sačinjavaju slijedeće ustrojbene jedinice:

 

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE:

voditelj: Anita Uremović, mag.prav, tel.:051 561-230,  anita.uremovic@socskrb.hr

I.1. Stručna cjelina  za novčane naknade

I.2. Stručna cjelina  za  zaštitu odraslih i starijih osoba i osoba s invaliditetom

 

ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ:

voditelj: Jela Lovrić, dipl. pravnik., tel.: 051 561-227, jelalovric.lovric@socskrb.hr

II.1. Stručna cjelina  za  obiteljsko pravnu zaštitu djece ,braka i obitelji i skrbništvo za djecu

II.2.  Stručna cjelina za zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju

II.3.  Stručna cjelina za zaštitu djece s teškoćama u razvoju

 

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA

Odlukom resornog ministra o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi u Centru  su u lipnju 2010 godine osnovani Timovi za kvalitetu .Tim za kvalitetu čine posebno motivirani stručni i drugi radnici  zaduženi za analizu stanja , utvrđivanje stručnih, kadrovskih, prostornih i drugih resursa i potreba ustanove.

 

SURADNJA

U obavljanju svojih poslova Centar surađuje i razvija mrežu socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svojih građana.